خامه صبحانه
90 گرمی

خامه قنادی
5 کیلوگرمی

کره پاستوریزه قالب
10، 15، 50 و 100 گرمی

کره پاستوریزه
600 گرمی

کره پاستوریزه لوله ای
200 و 400 گرمی

روغن زرد ظرف آلومینیومی
900گرمی

روغن زرد
900 گرمی

روغن زرد ظرف آلومینیومی
1500 گرمی

کشک مایع لیوان
190 گرمی

کشک مایع لیوان
250 گرمی

کشک مایع شیشه
500 گرمی

کشک مایع سطل
1400 گرمی

کشک مایع سطل
5 و 9 کیلوگرمی